×

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ

vissza2020. március 11.

MEGHATÁROZÁS:

Használt lakás vagy családi ház vásárlására igényelhető, vissza nem térítendő állami támogatás, melynek összege a már meglévő vagy a vállalt gyermekek számától függ.

 

KI IGÉNYELHETI?

A CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. A megelőlegezett kedvezmény fejében előre (maximum kettő) vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik félnek 40 év alattinak kell lennie.

Jogosultsági feltételek:

 • büntetlen előélet (valamennyi bűntett, illetve a vagyon elleni, család vagy gyermekek elleni, költségvetést károsító vagy a gazdálkodás rendjét sértő vétségek tekintetében)
 • annak igazolása, hogy az igénylőt az elmúlt 5 évben nem kötelezték jogosulatlanul igénybevett CSOK vagy „szocpol kedvezmény” visszafizetésére;
 • a támogatott ingatlanra lakásbiztosítás kötése;
 • köztartozás mentesség,
 • 180 napos folyamatos TB jogviszony (legfeljebb 30 nap megszakítással)

A benyújtáskor szükséges, a magyar TB rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható, valamelyik másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítási jogviszonnyal, ha az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítás rendszerénen biztosítottá válik.

A társadalombiztosítási jogviszony igazolása kötelező, a többi feltétel esetében az igénylő büntetőjogi felelősség vállalással tett nyilatkozatával igazolhatja a kedvezményre való jogosultsági feltételek meglétét.

 

MELY GYERMEK(EK) UTÁN IGÉNYELHETŐ A TÁMOGATÁS?

A CSOK az alábbi, az igénylővel közös háztartásban élő gyermekek után jár:

 1. A) a magzat vagy az ikermagzat a terhesség betöltött 12. hetét követően figyelembe vehető az igénylésnél
 2. B) az igénylő vér szerinti, vagy örökbefogadott eltartottja után, aki a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
 3. C) a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
 4. D) Az igénylővel közös háztartásban élő, és a felépített vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető CSOK – a gyermek szüleinek halála esetén.

 

ELŐRE VÁLLALT GYERMEKEK UTÁN IGÉNYELT CSOK:

A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év. A gyermekvállalás teljesítésére rendelkezésre álló időtartam a támogatási szerződés megkötésétől kezdődik. A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő két évvel meghosszabbodik abban az esetben, ha a házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni és a teljesítésre vonatkozó határidő előtt a kormányhivatal által kiállított határozatot a hitelintézet részére bemutatja. A határidő lejártakor fennálló várandósság esetén az időtartam a szülésig szintén meghosszabbodik. A gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a gyermek halva születik.

 

MILYEN INGATLANRA IGÉNYELHETŐ?

Amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetméter meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelységgel, ennek hiányban legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tévő önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energiaszolgáltatással
 • egyedi fűtési móddal
 • közműves szennyvízelvezetési móddal, vagy az előírásoknak megfelelő szennyvízkezelési móddal
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, ennek hiányában a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van
 • vételára nem haladja meg a 35 millió forintot
 • a lakás alapterülete:

1 gyermek esetén minimum 40 négyzetméter

2 gyermek esetén minimum 50 négyzetméter

3 gyermek esetén minimum 60 négyzetméter

4 gyermek esetén minimum 70 négyzetméter.

 

Osztatlan közös tulajdon esetén: a több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn, az tulajdonszerzésnek elfogadható.

 

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A CSOK összege kizárólag a gyermekek számától függ.

A CSOK összege használt lakás vásárlása esetén a következők szerint alakul:

 

Eltartott gyermekek
száma

Használt lakás vásárlására

 

nyújtott CSOK feltételeinek teljesítése esetén

 
Családi otthonteremtési kedvezmény összege (Ft)Lakás minimális hasznos alapterülete (nm) 
 
1600.00040 
21 430 00050 
32 200 00060 
4 vagy több2 750 00070 

 

HOL IGÉNYELHETŐ?

A CSOK iránti kérelmet a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas linken található hitelintézeteknél és takarékszövetkezeteknél lehet benyújtani.

 

HOGYAN IGÉNYELHETŐ?

A CSOK iránti kérelem kitöltésével és a mellékletek csatolásával. A kérelem vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötésétől számított 180 napon belül nyújtható be.

A további ügymenetről a bank/hitelintézet tájékoztatja az igénylőt.

 

A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA

Lakásvásárlás esetén a támogatást egy összegben folyósítja a bank.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül kell elbírálniuk.

 

EGYÉB TUDNIVALÓK

Ki szerezhet tulajdont a kedvezménnyel érintett lakásban?

A kedvezménnyel érintett lakásban csak a támogatást igénylők szerezhetnek tulajdonjogot. Házaspár és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

 

MEGLÉVŐ LAKÁSTULAJDON ESETÉN JOGOSULT VAGYOK?

A hitelintézeteknek a 2018.03.15-ét követően benyújtott kérelmek esetén nem kell vizsgálnia, hogy az igénylő(k)nek van-e egyéb lakóingatlan tulajdona a támogatás igénylésekor.

 

MIKOR KELL VISSZAFIZETNI AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁST?

 • A gyermekvállalásra előírt határidő lejárt, vagy annak lejárta előtt a házasságot felbontják vagy érvénytelenítik, és a vállaltnál kevesebb, vagy egyetlen gyermek sem született, illetve ennek igazolása nem történt meg (részbeni teljesítés esetén csak az arányos összeget kell visszafizetni)
 • Kiskorú gyerek a háztartásból tartósan kikerül, vagy az igénylő elköltözik (kivéve, ha a gyermek más településen tanulmányokat folytat, a jogosultat vagy gyermekét egészségügyi intézményben kezelik, a jogosult közeli hozzátartozóját ápolja, legfeljebb 5 évig más településen vállal munkát, vagy enyhébb bűncselekmény elkövetése miatt szabadságvesztését tölti)
 • Külön költözés vagy válás esetén, ha az ingatlant értékesítik, a lakásból kiköltöző fél (felek) köteles(ek) a támogatást visszafizetni, kivéve, ha az a volt házasfél, akinek az összes gyermeket odaítélték, megszerzi a másik féltől az egész ingatlant; ilyenkor a kiköltöző felet a visszafizetés nem terheli
 • A lakást elidegenítik (ha csak részben, a visszafizetési kötelezettség is arányos; amennyiben lakáscserére kerül sor, kérhető a visszafizetés ideiglenes felfüggesztése – a CSOK összeg kincstári letétbe helyezésével egyidejűleg – építés esetén 3, vásárlásnál 1 évre, ami további 1 évvel meghosszabbítható),
 • Az ingatlant nem lakhatási célra használják, megterhelik, azon harmadik személynek haszonélvezeti jogot alapítanak, vagy használatát harmadik személynek átengedik
 • Utóbb kiderül, hogy az igénylő jogosultságát valótlan adatokkal igazolta
 • A lakást – természeti katasztrófát kivéve – elbontják, megsemmisül

 

GYAKOROLHATÓ MÉLTÁNYOSSÁG?

Amennyiben az igénylő a támogatás és kamatainak visszafizetésére kötelezett, kérelmezheti a tartozása kapcsán méltányosság gyakorlását, a következő esetekben és módon: A lakás fekvése szerinti járási hivatalnál kérheti a támogatás kamatainak, valamint összegének részletekben történő megfizetését. Különös méltánylást érdemlő helyzetekben a kormányhivatalnál kérheti a tartozás kamatainak halasztott megfizetésének lehetőségét; a halasztás ideje maximálisan 5 év lehet, melynek esetei:

 • a házaspár egyik tagjának halála
 • a vállalt gyermekek közül a testvére azért nem születik meg, mert a szülők egyik tagja időközben megváltozott munkaképességűvé vált, így nem vállalták újabb gyermek nevelését
 • a gyermek a várandóság 24. hetét megelőzően halva születik
 • több vállalt gyermek esetén az elsőszülött gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos
 • tb-támogatott művi megtermékenyítésre irányuló kezelésben való részvétel eredménytelen volt, valamelyik igénylő meddő, vagy valamely más egészségügyi okból az anya nem alkalmas gyermekvállalásra A fizetési halasztás leteltével, amennyiben a család anyagi helyzete változatlanul ellehetetlenüléssel fenyeget, lehetőség van a tartozás mérséklését, vagy annak teljes egészében történő elengedését kérni.

 

 

JÁR-E A KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉT KÖVETŐEN SZÜLETETT GYERMEKEK UTÁN TÁMOGATÁS?
Amennyiben korábban született gyermeke esetén igénybe vette a kedvezményt, a később született gyermek(ek) után is igényelhető a CSOK. A kedvezmény mértéke gyermekenként: 400 000,- Ft. Az utólagos kedvezmény a kölcsönnel vásárolt lakást terhelő, még fennálló lakáshitel-tartozás csökkentésére használható fel.

 

KAPHATOK-E CSOK-OT, HA KORÁBBAN IGÉNYBEVETTEM LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁST?

Korábban igénybe vett lakáscélú állami támogatás esetén is jogosult lehet az igénylő a CSOK-ra, ebben az esetben a már folyósított támogatás összegével csökkentett összeg kerül kifizetésre.

 

KEDVEZMÉNYES CSOK HITEL

Amennyiben a CSOK összege nem elég az ingatlan megvásárlásához, akkor kedvezményes, fix (ügyfél részéről fizetendő) 3%-os államilag támogatott hitel is igényelhető. Fontos, hogy erre akkor van lehetőség, ha korábban ezt még nem vették igénybe. A bank a hitelképességet vizsgálja!

 

A CSOK hitel maximális összege vásárlás esetén:
– 2 gyermekre 10 millió Ft
– 3 gyermekre 15 millió Ft

Iratkozzon fel hírlveleünkre, és értesüljön legújabb akciónkról!

További oldalaink:

© 2023 Hofstädter Tüzép Pilisvörösvár Minden jog fenntartva.
készítette:WebDeb - Ahol a weblapok születnek...